Δημιουργήστε τιμολόγιο με διαφορετικά ποσοστά ΦΠΑ στην κάθε γραμμή του τιμολογίου